FANDOMThiết bị Giá Nguyên liệu
Metal Veil 1901 3 Sắt, 1 Veil
Runner Veil 885 5 Crôm, 1 Metal Veil
Heavy Veil 885 5 Nhôm, 1 Metal Veil
Metal Round Veil 1141 7 Sắt, 7 Titan, 1 Round Veil
Runner Round Veil 2201 10 Crôm, 7 Titan, 1 Metal Round Veil
Metal Defender 1901 3 Sắt, 1 Defender
Runner Defender 885 5 Crôm, 1 Metal Defender
Heavy Defender 885 5 Nhôm, 1 Metal Defender
Metal Round Defender 1141 7 Sắt, 7 Nickel, 1 Round Defender
Runner Round Defender 2201 10 Crôm, 7 Nickel, 1 Metal Round Defender
Metal Guarder 1901 3 Sắt, 1 Guarder
Runner Guarder 885 5 Crôm, 1 Metal Guarder
Heavy Guarder 885 5 Nhôm, 1 Metal Guarder
Metal Round Guarder 1141 7 Sắt, 7 Đồng, 1 Round Guarder
Runner Round Guarder 2201 10 Crôm, 7 Đồng, 1 Metal Round Guarder
Metal Binder 1901 3 Sắt, 1 Binder
Runner Binder 885 5 Crôm, 1 Metal Binder
Heavy Binder 885 5 Nhôm, 1 Metal Binder
Metal Round Binder 1141 7 Sắt, 7 Vôn fram, 1 Round Binder
Runner Round Binder 2201 10 Crôm, 7 Vôn fram, 1 Metal Round Binder
Heavy Round Veil 2201 10 Nhôm, 7 Titan, 1 Metal Round Veil
Heavy Round Defender 2201 10 Nhôm, 7 Nickel, 1 Metal Round Defender
Heavy Round Guarder 2201 10 Nhôm, 7 Đồng, 1 Metal Round Guarder
Heavy Round Binder 2201 10 Nhôm, 7 Vôn fram, 1 Metal Round Binder
Shred Raven Veil 874 15 Sắt, 15 Titan, 1 Raven Veil
Shred Raven Defender 874 15 Sắt, 15 Nickel, 1 Raven Defender
Shred Raven Guarder 874 15 Sắt, 15 Đồng, 1 Raven Guarder
Shred Raven Binder 874 15 Sắt, 15 Vôn fram, 1 Raven Binder
Ship Raven Veil 2046 20 Crôm, 15 Titan, 1 Shred Raven Veil
Ship Raven Defender 2046 20 Crôm, 15 Nickel, 1 Shred Raven Defender
Ship Raven Guarder 2046 20 Crôm, 15 Đồng, 1 Shred Raven Guarder
Ship Raven Binder 2046 20 Crôm, 15 Vôn fram, 1 Shred Raven Binder
Luther Raven Veil 2046 20 Nhôm, 15 Titan, 1 Shred Raven Veil
Luther Raven Defender 2046 20 Nhôm, 15 Nickel, 1 Shred Raven Defender
Luther Raven Guarder 2046 20 Nhôm, 15 Đồng, 1 Shred Raven Guarder
Luther Raven Binder 2046 20 Nhôm, 15 Vôn fram, 1 Shred Raven Binder
Highmetal Panzer Veil   20 Sắt, 20 Titan, 20 Cadmium, 1 Panzer Veil
Highmetal Panzer Defender   20 Sắt, 20 Nickel, 20 Magiê, 1 Panzer Defender
Highmetal Panzer Guarder   20 Sắt, 20 Đồng, 20 Zirconium, 1 Panzer Guarder
Highmetal Panzer Binder   20 Sắt, 20 Vôn fram, 20 Bạc, 1 Panzer Binder
Goat Panzer Veil   30 Crôm, 20 Titan, 20 Cadmium, 1 Highmetal Panzer Veil
Goat Panzer Defender   30 Crôm, 20 Nickel, 20 Magiê, 1 Highmetal Panzer Defender
Goat Panzer Guarder   30 Crôm, 20 Đồng, 20 Zirconium, 1 Highmetal Panzer Guarder
Goat Panzer Binder   30 Crôm, 20 Vôn fram, 20 Bạc, 1 Highmetal Panzer Binder
Weiz Panzer Veil   30 Nhôm, 20 Titan, 20 Cadmium, 1 Highmetal Panzer Veil
Weiz Panzer Defender   30 Nhôm, 20 Nickel, 20 Magiê, 1 Highmetal Panzer Defender
Weiz Panzer Guarder   30 Nhôm, 20 Đồng, 20 Zirconium, 1 Highmetal Panzer Guarder
Weiz Panzer Binder   30 Nhôm, 20 Vôn fram, 20 Bạc, 1 Highmetal Panzer Binder
Cross veil Ver. 2 23208 1 Cross veil Ver. 1 , 30 Sắt, 30 Titan, 30 Cadmium, 10 Thép Cadmium
Circle defender Ver. 2 35708 1 Circle defender Ver. 1, 30 Sắt, 30 Nickel, 30 Magiê, 5 zirconium metal blue
DoubleCoat guarder Ver. 2 0 1 DoubleCoat guarder Ver. 1, 30 Sắt, 30 Đồng, 30 Zirconium, 20 Aimaam Edcanium
Laden binder Ver. 2 24256 1 Laden binder Ver. 1 , 30 Sắt, 30 Vôn fram, 30 Bạc , 5 Moissanite mềm
Cross veil Ver. 3 59917 1 Cross veil Ver. 2, 30 Crôm, 40 Titan, 40 Cadmium, 20 Thép Cadmium
Circle defender Ver. 3 84917 1 Circle defender Ver. 2, 30 Crôm, 40 Nickel, 40 Magiê, 10 zirconium metal blue
DoubleCoat guarder Ver. 3 0 1 DoubleCoat guarder Ver. 2, 30 Crôm, 40 Đồng, 40 Zirconium, 40 Aimaam Edcanium
Laden binder Ver. 3 62012 1 Laden binder Ver. 2, 30 Crôm, 40 Vôn fram, 40 Bạc , 10 Moissanite mềm
Cross veil Ver. 4 164334 1 Cross veil Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Titan, 50 Cadmium, 30 Thép Cadmium
Circle defender Ver. 4 201834 1 Circle defender Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Nickel, 50 Magiê, 15 zirconium metal blue
DoubleCoat guarder Ver. 4 54158 1 DoubleCoat guarder Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Đồng, 50 Zirconium, 60 Aimaam Edcanium
Laden binder Ver. 4 156024 1 Laden binder Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Vôn fram, 50 Bạc , 15 Moissanite mềm
Cross veil Ver. 5 402668 1 Cross veil Ver. 4, 60 Sắt, 60 Titan, 60 Cadmium, 40 Thép Cadmium
Circle defender Ver. 5 452668 1 Circle defender Ver. 4, 60 Sắt, 60 Nickel, 60 Magiê, 20 zirconium metal blue
DoubleCoat guarder Ver. 5 232316 1 DoubleCoat guarder Ver. 4, 60 Sắt, 60 Đồng, 60 Zirconium, 80 Aimaam Edcanium
Laden binder Ver. 5 361048 1 Laden binder Ver. 4, 60 Sắt, 60 Vôn fram, 60 Bạc , 20 Moissanite mềm
Cross veil Ver. 6 913336 1 Cross veil Ver. 5, 60 Crôm, 70 Titan, 70 Cadmium, 50 Thép Cadmium
Circle defender Ver. 6 975836 1 Circle defender Ver. 5, 60 Crôm, 70 Nickel, 70 Magiê, 25 zirconium metal blue
DoubleCoat guarder Ver. 6 647632 1 DoubleCoat guarder Ver. 5, 60 Crôm, 70 Đồng, 70 Zirconium, 100 Aimaam Edcanium
Laden binder Ver. 6 792596 1 Laden binder Ver. 5, 60 Crôm, 70 Vôn fram, 70 Bạc , 25 Moissanite mềm
Cross veil Ver. Final 1965672 1 Cross veil Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Titan, 80 Cadmium, 60 Thép Cadmium
Circle defender Ver. Final 2040672 1 Circle defender Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Nickel, 80 Magiê, 30 zirconium metal blue
DoubleCoat guarder Ver. Final 1534264 1 DoubleCoat guarder Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Đồng, 80 Zirconium, 120 Aimaam Edcanium
Laden binder Ver. Final 1674192 1 Laden binder Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Vôn fram, 80 Bạc , 30 Moissanite mềm
Garuda veil Ver. 2 11756 1 Garuda veil Ver. 1 , 30 Sắt, 30 Titan, 30 Cadmium, 10 Moissanite cứng
Bischelle defender Ver. 2 24256 1 Bischelle defender Ver. 1 , 30 Sắt, 30 Nickel, 30 Magiê, 5 Moissanite mềm
Schneider guarder Ver. 2 0 1 Schneider guarder Ver. 1, 30 Sắt, 30 Đồng, 30 Zirconium, 20 Moissanite cứng
Fox binder Ver. 2 35708 1 Fox binder Ver. 1, 30 Sắt, 30 Vôn fram, 30 Bạc , 5 Titan bóng
Garuda veil Ver. 3 37012 1 Garuda veil Ver. 2, 30 Crôm, 40 Titan, 40 Cadmium, 20 Moissanite cứng
Bischelle defender Ver. 3 62012 1 Bischelle defender Ver. 2, 30 Crôm, 40 Nickel, 40 Magiê, 10 Moissanite mềm
Schneider guarder Ver. 3 0 1 Schneider guarder Ver. 2, 30 Crôm, 40 Đồng, 40 Zirconium, 40 Moissanite cứng
Fox binder Ver. 3 84917 1 Fox binder Ver. 2, 30 Crôm, 40 Vôn fram, 40 Bạc , 10 Titan bóng
Garuda veil Ver. 4 118524 1 Garuda veil Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Titan, 50 Cadmium, 30 Moissanite cứng
Bischelle defender Ver. 4 156024 1 Bischelle defender Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Nickel, 50 Magiê, 15 Moissanite mềm
Schneider guarder Ver. 4 43524 1 Schneider guarder Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Đồng, 50 Zirconium, 60 Moissanite cứng
Fox binder Ver. 4 201834 1 Fox binder Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Vôn fram, 50 Bạc , 15 Titan bóng
Garuda veil Ver. 5 311048 1 Garuda veil Ver. 4, 60 Sắt, 60 Titan, 60 Cadmium, 40 Moissanite cứng
Bischelle defender Ver. 5 361048 1 Bischelle defender Ver. 4, 60 Sắt, 60 Nickel, 60 Magiê, 20 Moissanite mềm
Schneider guarder Ver. 5 211048 1 Schneider guarder Ver. 4, 60 Sắt, 60 Đồng, 60 Zirconium, 80 Moissanite cứng
Fox binder Ver. 5 452668 1 Fox binder Ver. 4, 60 Sắt, 60 Vôn fram, 60 Bạc , 20 Titan bóng
Garuda veil Ver. 6 730096 1 Garuda veil Ver. 5, 60 Crôm, 70 Titan, 70 Cadmium, 50 Moissanite cứng
Bischelle defender Ver. 6 792596 1 Bischelle defender Ver. 5, 60 Crôm, 70 Nickel, 70 Magiê, 25 Moissanite mềm
Schneider guarder Ver. 6 605096 1 Schneider guarder Ver. 5, 60 Crôm, 70 Đồng, 70 Zirconium, 100 Moissanite cứng
Fox binder Ver. 6 975836 1 Fox binder Ver. 5, 60 Crôm, 70 Vôn fram, 70 Bạc , 25 Titan bóng
Garuda veil Ver. Final 1599192 1 Garuda veil Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Titan, 80 Cadmium, 60 Moissanite cứng
Bischelle defender Ver. Final 1674192 1 Bischelle defender Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Nickel, 80 Magiê, 30 Moissanite mềm
Schneider guarder Ver. Final 1449192 1 Schneider guarder Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Đồng, 80 Zirconium, 120 Moissanite cứng
Fox binder Ver. Final 2040672 1 Fox binder Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Vôn fram, 80 Bạc , 30 Titan bóng
Serpent's veil Ver. 2 14414 1 Serpent's veil Ver. 1 , 30 Sắt, 30 Titan, 30 Cadmium, 10 Eye Edcanium
Helly defender Ver. 2 35708 1 Helly defender Ver. 1 , 30 Sắt, 30 Nickel, 30 Magiê, 5 Sắt mềm
Blazer guarder Ver.2 0 1 Blazer guarder Ver.1, 30 Sắt, 30 Đồng, 30 Zirconium, 20 Thép Carbon
Ghost binder Ver. 2 35708 1 Ghost binder Ver. 1 , 30 Sắt, 30 Vôn fram, 30 Bạc , 5 zirconium steel green
Serpent's veil Ver. 3 42329 1 Serpent's veil Ver. 2, 30 Crôm, 40 Titan, 40 Cadmium, 20 Eye Edcanium
Helly defender Ver. 3 84917 1 Helly defender Ver. 2, 30 Crôm, 40 Nickel, 40 Magiê, 10 Sắt mềm
Blazer guarder Ver.3 9917 1 Blazer guarder Ver.2, 30 Crôm, 40 Đồng, 40 Zirconium, 40 Thép Carbon
Ghost binder Ver. 3 84917 1 Ghost binder Ver. 2, 30 Crôm, 40 Vôn fram, 40 Bạc , 10 zirconium steel green
Serpent's veil Ver. 4 129158 1 Serpent's veil Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Titan, 50 Cadmium, 30 Eye Edcanium
Helly defender Ver. 4 201834 1 Helly defender Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Nickel, 50 Magiê, 15 Sắt mềm
Blazer guarder Ver.4 89334 1 Blazer guarder Ver.3, 30 Nhôm, 50 Đồng, 50 Zirconium, 60 Thép Carbon
Ghost binder Ver. 4 201834 1 Ghost binder Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Vôn fram, 50 Bạc , 15 zirconium steel green
Serpent's veil Ver. 5 332316 1 Serpent's veil Ver. 4, 60 Sắt, 60 Titan, 60 Cadmium, 40 Eye Edcanium
Helly defender Ver. 5 452668 1 Helly defender Ver. 4, 60 Sắt, 60 Nickel, 60 Magiê, 20 Sắt mềm
Blazer guarder Ver.5 302668 1 Blazer guarder Ver.4, 60 Sắt, 60 Đồng, 60 Zirconium, 80 Thép Carbon
Ghost binder Ver. 5 452668 1 Ghost binder Ver. 4, 60 Sắt, 60 Vôn fram, 60 Bạc , 20 zirconium steel green
Serpent's veil Ver. 6 772632 1 Serpent's veil Ver. 5, 60 Crôm, 70 Titan, 70 Cadmium, 50 Eye Edcanium
Helly defender Ver. 6 975836 1 Helly defender Ver. 5, 60 Crôm, 70 Nickel, 70 Magiê, 25 Sắt mềm
Blazer guarder Ver.6 788336 1 Blazer guarder Ver.5, 60 Crôm, 70 Đồng, 70 Zirconium, 100 Thép Carbon
Ghost binder Ver. 6 975836 1 Ghost binder Ver. 5, 60 Crôm, 70 Vôn fram, 70 Bạc , 25 zirconium steel green
Serpent's veil Ver. Final 1684264 1 Serpent's veil Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Titan, 80 Cadmium, 60 Eye Edcanium
Helly defender Ver. Final 2040672 1 Helly defender Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Nickel, 80 Magiê, 30 Sắt mềm
Blazer guarder Ver.Final 1815672 1 Blazer guarder Ver.6, 60 Nhôm, 80 Đồng, 80 Zirconium, 120 Thép Carbon
Ghost binder Ver. Final 2040672 1 Ghost binder Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Vôn fram, 80 Bạc , 30 zirconium steel green
Phantom veil Ver. 2 23208 1 Phantom veil Ver. 1, 30 Sắt, 30 Titan, 30 Cadmium, 10 zirconium steel green
Tower defender Ver. 2 26914 1 Tower defender Ver. 1, 30 Sắt, 30 Nickel, 30 Magiê, 5 Leon Edcanium
Grizzly guarder Ver. 2 0 1 Grizzly guarder Ver. 1 , 30 Sắt, 30 Đồng, 30 Zirconium, 20 zirconium metal blue
Prizma binder Ver. 2 26914 1 Prizma binder Ver. 1 , 30 Sắt, 30 Vôn fram, 30 Bạc , 5 Keil Edcanium
Phantom veil Ver. 3 59917 1 Phantom veil Ver. 2, 30 Crôm, 40 Titan, 40 Cadmium, 20 zirconium steel green
Tower defender Ver. 3 67329 1 Tower defender Ver. 2, 30 Crôm, 40 Nickel, 40 Magiê, 10 Leon Edcanium
Grizzly guarder Ver. 3 9917 1 Grizzly guarder Ver. 2, 30 Crôm, 40 Đồng, 40 Zirconium, 40 zirconium metal blue
Prizma binder Ver. 3 67329 1 Prizma binder Ver. 2, 30 Crôm, 40 Vôn fram, 40 Bạc , 10 Keil Edcanium
Phantom veil Ver. 4 164334 1 Phantom veil Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Titan, 50 Cadmium, 30 zirconium steel green
Tower defender Ver. 4 166658 1 Tower defender Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Nickel, 50 Magiê, 15 Leon Edcanium
Grizzly guarder Ver. 4 89334 1 Grizzly guarder Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Đồng, 50 Zirconium, 60 zirconium metal blue
Prizma binder Ver. 4 166658 1 Prizma binder Ver. 3, 30 Nhôm, 50 Vôn fram, 50 Bạc , 15 Keil Edcanium
Phantom veil Ver. 5 402668 1 Phantom veil Ver. 4, 60 Sắt, 60 Titan, 60 Cadmium, 40 zirconium steel green
Tower defender Ver. 5 382316 1 Tower defender Ver. 4, 60 Sắt, 60 Nickel, 60 Magiê, 20 Leon Edcanium
Grizzly guarder Ver. 5 302668 1 Grizzly guarder Ver. 4, 60 Sắt, 60 Đồng, 60 Zirconium, 80 zirconium metal blue
Prizma binder Ver. 5 382316 1 Prizma binder Ver. 4, 60 Sắt, 60 Vôn fram, 60 Bạc , 20 Keil Edcanium
Phantom veil Ver. 6 913336 1 Phantom veil Ver. 5, 60 Crôm, 70 Titan, 70 Cadmium, 50 zirconium steel green
Tower defender Ver. 6 835132 1 Tower defender Ver. 5, 60 Crôm, 70 Nickel, 70 Magiê, 25 Leon Edcanium
Grizzly guarder Ver. 6 788336 1 Grizzly guarder Ver. 5, 60 Crôm, 70 Đồng, 70 Zirconium, 100 zirconium metal blue
Prizma binder Ver. 6 835132 1 Prizma binder Ver. 5, 60 Crôm, 70 Vôn fram, 70 Bạc , 25 Keil Edcanium
Phantom veil Ver. Final 1965672 1 Phantom veil Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Titan, 80 Cadmium, 60 zirconium steel green
Tower defender Ver. Final 1759264 1 Tower defender Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Nickel, 80 Magiê, 30 Leon Edcanium
Grizzly guarder Ver. Final 1815672 1 Grizzly guarder Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Đồng, 80 Zirconium, 120 zirconium metal blue
Prizma binder Ver. Final 1759264 1 Prizma binder Ver. 6, 60 Nhôm, 80 Vôn fram, 80 Bạc , 30 Keil Edcanium