FANDOM


Thiết bị Giá Nguyên liệu
Bảng tròn Tisten 0 30 Tinh chất Tisten Orre , 1 Nhân DNA, 3 Catalyst nguyên chất
Bảng tròn Tasinon 0 30 Tinh chất Tasinon Orre , 1 Nhân DNA, 3 Catalyst nguyên chất
Bảng tròn Halfnium 0 30 Tinh chất Halfnium Orre , 1 Nhân DNA, 3 Catalyst nguyên chất
Bảng tròn Zircon 0 30 Tinh chất Zircon Orre , 1 Nhân DNA, 3 Catalyst nguyên chất
Bảng tròn Henium 0 30 Tinh chất Henium Orre , 1 Nhân DNA, 3 Catalyst nguyên chất
Bảng Netine 0 30 Tinh chất Netine Orre , 1 Nhân DNA, 3 Catalyst nguyên chất
Bảng Molden 0 30 Tinh chất Molden Orre , 1 Nhân DNA, 3 Catalyst nguyên chất
Bảng Barine 0 30 Tinh chất Barine Orre , 1 Nhân DNA, 3 Catalyst nguyên chất
Catalyst nguyên chất 0 5 Catalyst
Tinh chất Tisten Orre 0 5 Tisten Orre
Tinh chất Tasinon Orre 0 5 Tasinon Orre
Tinh chất Halfnium Orre 0 5 Halfnium Orre
Tinh chất Zircon Orre 0 5 Zircon Orre
Tinh chất Henium Orre 0 5 Henium Orre
Tinh chất Netine Orre 0 5 Netine Orre
Tinh chất Molden Orre 0 5 Molden Orre
Tinh chất Barine Orre 0 5 Barine Orre
Mật mã <Kipathsom> 0 1 Chữ cái sáng ngời<Ki>, 1 Chữ cái thất lạc<Pa>, 1 Chữ cái cổ<Th>, 1 Chữ cái rủi ro<So>, 1 Bảng vỡ<M>
Mật mã <Kipathsod> 0 1 Chữ cái sáng ngời<Ki>, 1 Chữ cái thất lạc<Pa>, 1 Chữ cái cổ<Th>, 1 Chữ cái rủi ro<So>, 1 Bảng vỡ<D>
Mật mã <Kipathsor> 0 1 Chữ cái sáng ngời<Ki>, 1 Chữ cái thất lạc<Pa>, 1 Chữ cái cổ<Th>, 1 Chữ cái rủi ro<So>, 1 Bảng vỡ<R>
Eye Edcanium 0 1 Edcanium, 2 Bạc , 1 Thép Carbon, 1 Nickel beam, 1 Catalyst nguyên chất
Keil Edcanium 0 2 Edcanium, 4 Zirconium, 1 Chromite, 10 Tinh chất Barine Orre , 1 Catalyst nguyên chất
Leon Edcanium 0 1 Edcanium, 1 Vôn fram, 1 Moissanite cứng, 2 Tinh chất Molden Orre , 1 Catalyst nguyên chất
Aimaam Edcanium 0 1 Edcanium, 1 Nickel, 1 Moissanite mềm, 2 Tinh chất Netine Orre , 1 Catalyst nguyên chất
Tin Edcanium 0 2 Edcanium, 4 Nhôm, 1 Thép Acrylic, 2 Tinh chất Henium Orre , 1 Catalyst nguyên chất
Zial Edcanium 0 1 Edcanium, 1 Crôm, 1 Thép Acrylic phẳng, 2 Tinh chất Zircon Orre , 1 Catalyst nguyên chất
Trevarion Edcanium 0 1 Edcanium, 1 Titan, 1 Thép Acrylic tròn, 2 Tinh chất Halfnium Orre , 1 Catalyst nguyên chất
Trail Edcanium 0 1 Edcanium, 1 Cadmium, 1 zirconium steel green, 2 Tinh chất Tasinon Orre , 1 Catalyst nguyên chất
Moissanite cứng 0 2 Thép Carbon, 7 Sắt, 1 Moissanite
Moissanite mềm 0 2 Sắt mềm, 7 Sắt, 1 Moissanite
Thép Acrylic 0 15 Sắt, 1 Sắt mềm, 2 Thép Carbon, 5 Cadmium
Thép Acrylic phẳng 0 10 Sắt, 10 Bạc , 1 Thép Acrylic
Thép Acrylic tròn 0 10 Sắt, 10 Vôn fram, 1 Thép Acrylic
Thép Carbon 1750 5 Sắt, 5 Đồng
Chromite 0 10 Crôm, 3 Moissanite
Titan bóng 1250 10 Titan, 5 Nhôm
Thép Cadmium 0 10 Cadmium, 5 Sắt
Cuộn Magiê 0 10 Magiê, 5 Sắt
Nickel beam 0 10 Nickel, 3 Moissanite
zirconium steel green 0 30 Sắt, 10 Zirconium, 10 Nickel, 1 Thép Acrylic
zirconium metal blue 0 20 Sắt, 10 Zirconium, 20 Crôm, 1 Thép Acrylic
Sắt mềm 0 5 Sắt, 5 Bạc