FANDOM


Thiết bị Giá Nguyên liệu
Crossbow of gigantic god [loại nhẹ] 0 1 Crossbow of gigantic god, 1 Pattern of Ancient 
Crossbow of gigantic god [chính xác] 0 1 Crossbow of gigantic god [loại nhẹ], 1 Foresight of Ancient
Crossbow of gigantic god [cự ly xa] 0 1 Crossbow of gigantic god [chính xác], 1 Trigger of Ancient
Crossbow of gigantic god [bắn nhanh] 0 1 Crossbow of gigantic god [cự ly xa], 1 Leverage of Ancient
Crossbow of gigantic god 0 1 Crossbow of gigantic god [bắn nhanh], 1 Bow of Ancient
Crossbow of gigantic god (A-Gear) 0 1 Crossbow of gigantic god [bắn nhanh], 1 Bow of Ancient
Double drive 242825 1 Súng máy đặc biệt để kết hợp, 1 Mật mã [Kipathsom]
Omega mount 242825 1 Súng máy đặc biệt để kết hợp, 1 Mật mã [Kipathsod]
Rapid hammer 242825 1 Súng máy đặc biệt để kết hợp, 1 Mật mã [Kipathsor]
Ancient arrow [loại nhẹ] 0 1 Ancient arrow, 1 Titanum of Ancient
Ancient arrow [chính xác cao] 0 1 Ancient arrow [loại nhẹ], 1 Lens of Ancient
Ancient arrow [nhiều đạn] 0 1 Ancient arrow [chính xác cao], 1 Magazine of Ancient
Ancient arrow [cự ly xa] 0 1 Ancient arrow [nhiều đạn], 1 Mizzle engine of Ancient
Ancient arrow 0 1 Ancient arrow [cự ly xa], 1 Gunpowder of Ancient
Ancient arrow (A-Gear) 0 1 Ancient arrow [cự ly xa], 1 Gunpowder of Ancient
Phoenix 253990 1 Tên lửa đặc biệt để kết hợp, 1 Mật mã [Kipathsom]
Magnum head 253990 1 Tên lửa đặc biệt để kết hợp, 1 Mật mã [Kipathsod]
Hell bird 253990 1 Tên lửa đặc biệt để kết hợp, 1 Mật mã [Kipathsor]