FANDOM


1. Bùa hộ mệnh (toàn diện) (1h) = 1 Bùa hộ mệnh (phòng thủ), 1 Bùa hộ mệnh (né tránh), 10 Edcanium, 1 Hộp dữ liệu loại B .
2. Răng quái thú (toàn diện) (1h) = 1 Răng quái thú (cơ bản), 1 Răng quái thú (cao cấp), 10 Edcanium, 1 Hộp dữ liệu loại B.
3. Bùa HM (Phòng thủ) + Răng QT (cơ bản) = 1 Bùa hộ mệnh (phòng thủ), 1 Răng quái thú (cơ bản), 10 Edcanium, 1 Hộp dữ liệu loại B.
4. Bùa HM (Phòng thủ) + Răng QT (cao cấp) = 1 Bùa hộ mệnh (phòng thủ), 1 Răng quái thú (cao cấp ), 10 Moissanite, 1 Hộp dữ liệu loại B .
5. Bùa HM (Né tránh) + Răng QT (cơ bản) = 1 Bùa hộ mệnh (né tránh), 1 Răng quái thú (cơ bản), 10 Thép Acrylic, 1 Hộp dữ liệu loại B.
6. Bùa HM (Né tránh) + Răng QT (cao cấp) = 1 Bùa hộ mệnh (né tránh), 1 Răng quái thú (cao cấp), 10 Edcanium, 1 Hộp dữ liệu loại B .
7. Bùa HM (Phòng thủ) + Ống nhòm đời mới = 1 Bùa hộ mệnh (phòng thủ), 1 Ống nhòm đời mới, 10 Edcanium, 1 Hộp dữ liệu loại B .
8. Bùa HM (Né tránh) + Ống nhòm đời mới = 1 Bùa hộ mệnh (né tránh), 1 Ống nhòm đời mới, 10 Thép Acrylic, 1 Hộp dữ liệu loại B .
9. Răng QT (cơ bản) + Ống nhòm đời mới = 1 Răng quái thú (cơ bản), 1 Ống nhòm đời mới, 10 Thép Acrylic, 1 Hộp dữ liệu loại B .
10. Răng QT(cao cấp) + Ống nhòm đời mới = 1 Răng quái thú (cao cấp), 1 Ống nhòm đời mới, 10 Edcanium, 1 Hộp dữ liệu loại B.
11. Ảnh người yêu (1h) + Đồng xu may mắn = 1 Ảnh người yêu, 1 Đồng xu may mắn, 10 Moissanite, 1 Hộp dữ liệu loại B .
12. Ảnh người yêu (1h) + Máy dò tìm = 1 Ảnh người yêu, 1 Máy dò tìm, 10 Moissanite, 1 Hộp dữ liệu loại B .
13. Đồng xu may mắn + Máy dò tìm = 1 Đồng xu may mắn, 1 Máy dò tìm, 10 Moissanite, 1 Hộp dữ liệu loại B .
14. Đồng xu may mắn + Ống nhòm đời mới = 1 Đồng xu may mắn, 1 Ống nhòm đời mới, 10 Edcanium, 1 Hộp dữ liệu loại B.
15. Máy dò tìm + Ống nhòm đời mới = 1 Máy dò tìm, 1 Ống nhòm đời mới, 10 Edcanium, 1 Hộp dữ liệu loại B .
16. Ảnh người yêu (1h) + Ống nhòm đời mới = 1 Ảnh người yêu, 1 Ống nhòm đời mới, 10 Edcanium, 1 Hộp dữ liệu loại B.