FANDOM


Img SunkenCity

Thành phố dưới biển

Thành phố dưới biển là map lí tưởng để cày level. Nếu chết ở map này, bạn sẽ hồi sinh về map Redline.
Trụ chiến thuật

TpDuoiBien

Tp. dưới biển

Map không có trụ.

Quái vật

Tên Level Máu Kinh nghiệm Loại Ghi chú
Craptis 39 - - Thụ động
Mellina 40 - - Thụ động
Alpha-IX 41 - - Tự tấn công
Laneige 42 - - Thụ động
Osprey 43 - - Tự tấn công
Hipper Destroyer GX 46 - - Tự tấn công
Hipper Destroyer RQ 46 - - Tự tấn công
Hipper Destroyer KC 46 - - Tự tấn công
Hipper Destroyer TY 46 - - Tự tấn công
Container box 1 - - Thụ động Map nhiệm vụ

Map có xuất hiện quái vàng.


Boss

Img NiparBridge

Cầu Nipar

Tên Level Máu Kinh nghiệm Thời gian hồi sinh
Cầu Nipar 52 269026 2705 2h.